เงื่อนไขการใช้งาน (Terms and Conditions)


1.) กล่าวนำ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการบนผลิตภัณฑ์ของ Cariber (รวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่ www.cariber.co) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่างผู้ใช้บริการซึ่งทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Cariber เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้บริการและหรือซื้อสินค้าและหรือเพื่อการสื่อสารใดๆตามกรอบที่ Cariber กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ www.cariber.co ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า Cariber อีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการใด ๆ ผ่านทางผลิตภัณฑ์ Cariber เพื่อการใช้บริการใด ๆ รวมทั้งการซื้อสินค้าใด ๆ ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อผู้ใช้บริการตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ Cariber แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Cariber ทุกประการ


2.) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านและศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ Privacy & Policy


3.) เงื่อนไขทั่วไป

Cariber ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ "บริการ"หรือกระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ

Cariber ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือยกเลิกสินค้าและบริการใด ๆ ได้ทุกเวลา “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้สินค้าและหรือบริการได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการ ค่าสินค้าเต็มจำนวน หรือในจำนวนใดๆ Cariber ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้น ๆ ได้ตามที่ Cariber เห็นควร การใช้ "บริการ" จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

ในการใช้ "สินค้า" และหรือ "บริการ" ใด ๆ และใช้เว็บไซต์ "ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์ คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์ แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์ scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ” หากผู้ใดละเมิดนำงานไปเผยแพร่ คัดลอก หรือดัดแปลงไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย


4.) การใช้งาน

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ "สินค้า" และหรือ "บริการ" เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ "สินค้า" และหรือ "บริการ" ติดต่อ "ผู้สอน" เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Cariber เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง การเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สิน การขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใด ๆ


5.) ข้อตกลงและคำรับรองของ "ผู้ใช้บริการ"

“ผู้ใช้บริการ” ได้อ่าน เข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่าง ๆ ของ "สินค้า" และหรือ "บริการ" ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ "สินค้า" และหรือ "บริการ" นั้น ๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความใด ๆ และหรือนำเข้าซึ่งข้อความใด ๆ และหรือภาพประกอบใด ๆ และหรือข้อความโฆษณา และหรือจดหมายลูกโซ่ และหรือข้อความการเรี่ยไรเงินหรือทรัพย์สินใด ๆ ในเว็บไซต์ และหรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะทำนองเดียวกันนี้ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่จัดทำข้อความและหรือนำเข้าซึ่งข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ เครื่องหมายใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมในประการใด ๆ และหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในเว็บไซต์ในประการใด ๆ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใด ๆ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” ไม่เช่นนั้น Cariber จะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ถูกนำไปเผยแพร่ หรือถูกใช้ในประการใด ๆ “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ“สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้


6.) การสมัครสมาชิก

"ผู้ใช้บริการ" จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก "ผู้ใช้บริการ" จะต้องซื้อสินค้าก่อนที่จะสามารถใช้บริการได้ โดย "ผู้ใช้บริการ" มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็ษรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด "ผู้ใช้บริการ" ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่นและ "ผู้ใช้บริการ" ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการหรือซื้อสินค้าได้ "ผู้ใช้บริการ" ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนออนไลน์ที่ได้ทำการลงทะเบียนแล้วไปยังอีเมลบัญชีอื่น "ผู้ใช้บริการ" ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ Cariber โดยการพิจารณาของทีมงาน Cariber ถือเป็นที่สิ้นสุด "ผู้ใช้บริการ" เข้าใจว่าข้อมูลของ "ผู้ใช้บริการ" ซึ่งรวมถึงข้อมูลคอร์สเรียนออนไลน์ที่ "ผู้ใช้บริการ" ได้ซื้อ หรือลงทะเบียนเรียน จะถูกบันทึกกับอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมลบัญชีผู้ใช้ ทาง Cariber จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ "ผู้ใช้บริการ" ที่สมัครบริการ "แพ็กเกจรายปี" สามารถใช้บริการสำหรับส่วนบุคคล ต่อ 1 "ผู้ใช้บริการ" เท่านั้น หากพบว่ามีการละเมิดการใช้งานร่วมกันมากกว่า 1 "ผู้ใช้บริการ" ทางบริษัทขอสงวนสิทธิระงับการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


7.) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ Cariber จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ "สินค้า" และหรือ "บริการ" เท่านั้น


8.) การยกเลิกการใช้สินค้า

หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ "สินค้า" และหรือ "บริการ" ในข้อใด ๆ Cariber สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ "สินค้า" และหรือ "บริการ" ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ Cariber ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ทั้งจำนวนและในทันที


ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565